Splošni pogoji

Splet je lahko enostaven.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Bioden d.o.o. (v nadaljnjem besedilu "ponudnik") je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu "naročnik") dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa.

XHorizont.com je blagovna znamka podjetja Bioden d.o.o.

Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev poslovanja. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

"Splošni pogoji uporabe" ali "Splošni pogoji" (v nadaljevanju SP), so splošni pogoji poslovanja Bioden d.o.o. kot izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev v razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov teh storitev.

1. Člen: Sklenitev razmerja

Naročnik s podpisom pogodbe potrdi, da soglaša s SP, Cenikom, opisom storitev ter drugimi prilogami k pogodbi in sprejema vse obveznosti iz tega naslova. Naročnik je obvezan uporabljati storitve izključno za lastne potrebe. Zaveže se, da ne bo dopuščal preprodaje in uporabe storitev tretjim osebam, razen v primeru, če ni s pogodbo drugače določeno.

Naročnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev naročniške pogodbe, določene z veljavnimi predpisi in SP.

Naročnik – fizična oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je polnoletna;
 • če posamezna ponudba to dovoljuje, je naročnik tudi mladoletna oseba ob dopolnjenih petnajstih (15) letih, ki lahko sklene pogodbo izključno ob predložitvi poroštvene izjave poroka, ki izpolnjuje pogoje iz teh SP ter ob soglasju starša ali skrbnika;
 • da v vlogi za sklenitev pogodbe navede vse zahtevane in točne podatke ter na vpogled predloži davčno številko in osebni dokument/drugo ustrezno javno listino, s katerimi se identificira in hkrati dokazuje, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev razmerja;
 • da kot fizična oseba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Ponudnika iz naslova predhodno sklenjenih razmerij ali drugih naslovov kot zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma da ponudnik poplačila zapadlih obveznosti ni uveljavljal po sodni poti;
 • da zoper osebo ni bila podana naznanitev kaznivega dejanja v zvezi z uporabo storitev ponudnika;
 • da zoper osebo ni uveden stečajni postopek oziroma nima objavljenega osebnega stečaja;
 • da lahko razmerje za fizično osebo sklene tudi pooblaščenec, ki predloži pooblastilo, overjeno pri notarju ali na upravni enoti, razen če drugače določajo pogoji za posamezno storitev, in ki na vpogled predloži osebni dokument/drugo ustrezno javno listino, s katerim se identificira. Navedeno ne velja, če posebni pogoji za posamezno storitev določajo drugače.

Naročnik - pravna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je registrirana in/ali ima sedež oziroma registrirano predstavništvo na območju EU; ali če tega nima, lahko zanj jamči porok, ki izpolnjuje pogoje iz teh SP; in ima odprt račun pri eni od bank v EU;
 • da jamči za plačilo obveznosti s sredstvi na računu, prek katerega posluje;
 • da v vlogi za sklenitev razmerja navede vse zahtevane in točne podatke ter vlogi priloži listine, iz katerih so razvidni zadnji (ažurni) podatki o registraciji, in listine, ki dokazujejo njeno plačilno sposobnost (slednje ne smejo biti starejše od treh (3) mesecev);
 • da pravna oseba in/ali njen zakoniti zastopnik nimata neporavnanih zapadlih obveznosti do ponudnika iz naslova predhodno sklenjenih razmerij, oziroma da ponudnik poplačila zapadlih obveznosti od njega ali njegovega pravnega prednika ni uveljavljal po sodni poti;
 • da razmerje sklene zakoniti zastopnik ali pooblaščenec s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika, ki na vpogled predloži osebni dokument/drugo ustrezno javno listino, na katerega se nanašajo in s katerim se identificira. Pooblastilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni in mora biti opremljeno s podpisom zakonitega zastopnika in žigom podjetja, če podjetje posluje z žigom, oziroma mora biti izdano in podpisano na poslovni listini (memorandumu).

Naročnik je dolžan pred sklenitvijo razmerja posredovati podatke in informacije, navedene v naročniški pogodbi, na podlagi katerih lahko ponudnik preveri njegovo identiteto in boniteto.

V primeru, da ponudnik na podlagi ustreznih listin ali podatkov, ki dokazujejo plačilno zmožnost naročnika, ugotovi, da obstaja verjetnost za tveganje naplačila naročenih storitev, lahko ponudnik zahteva ustrezni inštrument zavarovanja svojih terjatev. Za fizične osebe sta to praviloma predplačilo ali poroštvena izjava, za pravne osebe pa predplačilo ali bančna garancija.

Podatki, ki jih naročnik navaja v naročniški pogodbi, morajo biti resnični, točni in popolni.

Naročniška pogodba se sklene pisno na predpisanem papirnem ali elektronskem obrazcu, morebitni ustni dogovori in spremembe niso veljavni.

Ponudnik lahko zavrne zahtevo za sklenitev razmerja, podaljšanje razmerja ali nakup blaga ali prekine že sklenjeno razmerje ali naročilo blaga, če ugotovi, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili SP, določili PP za storitve ali če krši določila naročniške pogodbe oziroma veljavnih predpisov, zlasti pa v naslednjih primerih:

 • če ima naročnik neupravičeno neporavnane obveznosti do ponudnika;
 • če naročnik posreduje nepopolne podatke, ki jih ponudnik zahteva ob sklenitvi razmerja, oziroma če ne posreduje dokumentov (kopij), iz katerih so ti podatki razvidni;
 • če je ponudnik zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani naročnika že kdaj z njim prekinil prejšnje razmerje;
 • če obstaja dvom o verodostojnosti identitete naročnika oziroma njegovi pravni ali poslovni sposobnosti, o njegovi poslovni dejavnosti oziroma pooblastilu ali o njegovi plačilni sposobnosti;
 • če je zoper naročnika začet ali končan sodni postopek, postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije, postopek izbrisa iz sodnega registra ali katerikoli podoben postopek, iz katerega izhaja, da ima naročnik težave v poslovanju in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
 • če se ugotovi, da naročnik zlorablja, sodeluje pri zlorabi oziroma ima namen zlorabiti katero od storitev ponudnika ali če prikriva zlorabo omenjenih storitev s strani tretje osebe;
 • če vrednost evidentiranega prometa naročnika močno presega običajno vrednost prometa in naročnik obveznosti kljub opozorilu ne poravna v zahtevanem roku;
 • če je naročnik poneveril podatke z namenom, da prikrije dejstva, zaradi katerih ponudnik ni dolžan skleniti razmerja;
 • če se ugotovi, da bo storitve ponudnika dejansko uporabljala tretja oseba, zoper katero obstajajo zgoraj navedeni razlogi zavrnitve zahteve za sklenitev razmerja.

Naročnik je dolžan ponudniku takoj sporočiti vsako spremembo podatkov (na primer: prebivališče, zaposlitev, spremembo podatkov o računih, prek katerih posluje), ki je vplivala na odločitev za sklenitev razmerje ali ki vpliva na razmerje. Naročnik je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih navaja. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko ponudnik začasno prepreči uporabo elektronskih komunikacijskih storitev ali odpove razmerje. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika oziroma njegovega pravnega naslednika.

Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči ponudniku, se računi in druga sporočila, poslana naročniku na naslov, ki ga je navedel ob sklenitvi razmerja, štejejo za sprejeta.

2. Člen: Zbiranje in varovanje podatkov

Ponudnik pri svojem poslovanju z naročniki/uporabniki obdeluje osebne podatke, ki mu jih v okviru tega poslovanja posredujejo naročniki/uporabniki in za tako obdelavo posameznik poda osebno privolitev ali če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon.

Ponudnik sme tudi sam pridobivati podatke o naročnikih/uporabnikih v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi in SP. Podatki, ki se nanašajo na razmerje, so poslovna skrivnost ponudnika.

Ponudnik bo podatke o razmerju obdeloval v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in, v kolikor ni drugače določeno v posebnih pogojih za posamezno storitev, jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z naročnikom, izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz pri ponudniku. Za oziroma pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo ponudnik pridobil ustrezno soglasje naročnika.

Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. ponudnik je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti naročnika.

Ponudnik zbira o naročnikih naslednje podatke

 • ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe,
 • naslov/sedež naročnika,
 • naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika in kontaktno telefonsko številko,
 • elektronski naslov, naslov spletne strani ali druge vrste osebnih stikov (na željo naročnika),
 • akademski, znanstveni ali strokovni naziv (na željo naročnika),
 • podatke o transakcijskem računu (na željo naročnika),
 • rojstni datum (s soglasjem naročnika in za določene storitve),
 • davčno številko za fizične osebe ter davčno in matično številko za pravne osebe,
 • druge podatke, ki so potrebni za sklenitev razmerja,
 • na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

Ponudnik lahko na podlagi naročnikovega/uporabnikovega predhodnega soglasja za potrebe analiziranja podatkov za izboljšanje ponudbe, trženje storitev ali izvajanje storitev obdeluje podatke, zbrane ob sklenitvi razmerja, zbira tudi druge naročnikove/uporabnikove podatke (na primer: spol, dokončana izobrazba, število družinskih članov, življenjski standard družine, zaposlitveni status, način preživljanja prostega časa, zanimanje za storitve in mnenja o ponudbi ponudnika).

Ponudnik sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih ponudnik posreduje naročnik oziroma uporabnik (npr. navedenih v pogodbi o sklenitvi razmerja, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …) , od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh.

Ponudnik sme pridobljene podatke o naročnikih in uporabnikih posredovati tudi svojim pogodbenim partnerjem, ki pogodbeno zagotavljajo enak način varovanja podatkov kot ponudnik, prek katerih ali s pomočjo katerih izvaja svoje storitve.

Podatki o prometu, ki se hranijo za namene izvajanja razmerja do popolnega plačila računa (to pomeni do izteka roka za ugovor), t.j. za tekoče in tri (3) pretekla redna obračunska obdobja, so:

 • pri internetnih zvezah podatki o javnem IP-naslovu, zasebnem IP-naslovu, vrsti uporabljene storitve, uporabniškem imenu
 • podatki o javnem IP-naslovu, uporabniškem imenu, datumu in času vzpostavitve zveze ter trajanju zveze, količini prenesenih podatkov, končni točki dostopa, od koder se je dostopalo do interneta, trajanju zveze in IP-naslovu, s katerega je bila zveza vzpostavljena

Ponudnik hrani, obdeluje in posreduje podatke o prometu v elektronskem javnem komunikacijskem omrežju naročnikom, uporabnikom in drugim upravičenim osebam (npr. ponudniki in izvajalci storitev, sodišča, državni organi) v skladu s temi pogoji in veljavno zakonodajo.

Ponudnik lahko obdeluje oziroma analizira omrežne podatke, ki jih generirajo uporabniki storitev, z namenom izboljšanja uporabniških izkušenj.

Posredovanje podatkov o opravljenih storitvah v omrežjih v tujini je predmet tuje zakonodaje, zato ponudnik ne zagotavlja nadzora nad njihovo uporabo oziroma distribucijo. Naročnik se strinja, da za prenos podatkov in uporabo storitev v internetnem omrežju ali kateremkoli drugem omrežju, nad katerim ponudnik nima neposrednega nadzora, razrešuje ponudnika kakršnekoli odgovornosti v povezavi z delovanjem omrežij in posledično storitev.

1. Člen: Cenik

Objavljene cene na straneh XHorizont.com so v EUR. Veljajo od 1. junija 2016 in ne vsebujejo 20% DDV.

2. Člen: Plačilni pogoji

 1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika, torej na podatke, ki jih vnesete ob naročilu in bo poslan po navadni pošti.
 2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za uporabo naročenih storitev. Podatki bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.
 3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam sporočite vsaj 16 dni pred iztekom zakupljenega obdobja preko uporabniškega vmesnika.
 4. Vsa vplačila so ne povračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.
 5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno oziroma preko uporabniškega vmesnika.
 6. Pridržujemo si pravico, da po poteku zakupljenega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana ter odstranimo celotno vsebina na strežniku.
 7. Obveznosti naročnika nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev se prištejejo obveznostim iz naročniškega paketa in se fakturirajo skupaj.
 8. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.
 9. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.

Če naročnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti ponudnika. Če tega ne stori, se šteje, da je izdani račun prejel petnajsti (15) dan po izdaji računa.

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku, ki je naveden na računu. V primeru zamude s plačilom bo ponudnik naročniku obračunal zamudne obresti na mesečnem računu. Naročnik je ponudniku dolžan v primeru nepravočasnega plačila poravnati tudi zamudne obresti, stroške opominov po veljavnem Ceniku in stroške izterjave. Če ni s pogodbo z naročnikom drugače določeno, bo ponudnik zamudne obresti obračunal po obrestni meri, ki je zakonsko določena za zamudne obresti.

Če naročnik svojih zapadlih obveznosti ne poravna po izteku dodatnega roka za izpolnitev, lahko ponudnik preneha zagotavljati storitve.

Ponudnik lahko začasno, do prejema plačila, omeji uporabo nekaterih ali vseh storitev, če:

 • naročnik ne izpolni ali zavrne zahtevo po plačilu,
 • nadaljuje s porabo kljub prepovedi,
 • se ne odzove na ukrepe ponudnika (na primer: klic, SMS).

Ponudnik naročniku ob izključitvi zaračuna strošek izključitve storitve/priključka po Ceniku.

3. Člen: Zlorabe strežnika

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo vendar ne omejeno na:

 • Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domače mape).
 • Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (cpu, ram, trdi tisk, ...).
 • Uporaba neodobrenih skript (npr.: skripte za statistiko). Skripte morajo biti odobrene s strani ponudnika.
 • Uporaba strežnika za testiranje skript.
 • Pri delu s cronjob(s), ki omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času, je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij.
 • Prekomerno pošiljanje elektronske pošte. Sporočilo lahko pošljete največ 50 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve. Primer:
 • Če uporabljate skripto: pošljite sporočilo 10-tim prejemnikom, nato naj skripta vsaj 20 sekund počaka, itd.
 • Če uporabljate e-poštni odjemalec na osebnem računalniku (recimo Outlook): pošljite sporočilo hkrati največ 50-tim prejemnikom in nato nekaj minut počakajte, itd.
 • V roku 24 ur lahko pošljete e-poštno sporočilo največ 2.500 prejemnikom oz. 5.000 prejemnikom pri paketih za spletno gostovanje XHorizont plus (+).
 • Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam).
 • Uporaba strežnika v zlonamerne namene.
 • Kršenje avtorskih pravic.
 • V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, ftp uporabnikov, e-poštnih predalov, itd., kot je določeno za posamezen paket.
 • Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

4. Člen: Odgovornosti in dolžnosti naročnika

Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:

 • vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna,
 • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,
 • vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da če zahteva zamenjavo strežnika, da bo celotno vsebino v celoti in na lastne stroške prenesel na drugi strežnik ter si ponovno nastavil vse nastavitve vezane na račun spletnega gostovanja. Le-to bo opravil v roku 72 ur po aktivaciji računa za spletno gostovanje ter prejemu novih podatkov za uporabo storitev na drugem strežniku.

Uporaba strežnika:

 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo za varnostno kopijo podatkov v celoti skrbel sam.
 • Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da v kolikor uporablja požarni zid, da bo za dostop do nadzorne plošče nastavil dovoljenje za vrata 8443.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.
 • Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih v "uporabniškem vmesniku".

5. Člen: Registracija, prenos in podaljšanje domene

 • Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za .si domene, ki so objavljeni na strani http://www.register.si/dokumenti-in-obrazci.html.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja s pravili postopka ARDS, ki so objavljeni na strani http://www.register.si/domenski-spori-ards.html.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da če kot nosilec izpolnjuje pogoje za potrošnika, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, ima na podlagi tega zakona pri pogodbah sklenjenih na daljavo pravico, da v roku 14 dni registrarju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu za to bilo potrebno navesti razloge, registrar pa mu mora vrniti vsa prejeta plačila, in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Potrdilo, da nosilec zahteva vračilo domene, mora najkasneje v 16 dneh po registraciji prejeti tudi Arnes. POZOR! V kolikor je domena v vmesnem času aktivirana, pri čemer vnos DNS zapisov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene, vračilo domene ni več možno.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani https://www.centralnic.com/support/terms/domains.
 • Naročnik v celoti razume in se strinja, da lahko naroči prenos domene samo, če je lastnik domene, ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova oziroma posedujete EPP avtorizacijski ključ in da je domena vsaj še 5 dni registrirana.

6. Člen: Trajanje storitev

Po izteku zakupljenega obdobja, vam bomo vsaj 10 dni pred potekom poslali predračun na elektronski naslov, kateri je naveden v UPORABNIŠKEM VMESNIKU in po navadni pošti. Prav tako si boste lahko predračun natisnili v uporabniškem vmesniku. Storitve bodo podaljšane za enako časovno obdobje, kot so bile zakupljene ob naročilu.

7. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

 • Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je vnešen v uporabniškem vmesniku.
 • Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.
 • Naročnik v celoti ne upošteva 1. člen, 2. člen, 3. člen in 4. člen.
 • Naročnik lahko zakupljene storitve kadarkoli prekliče. Preostalega denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.

 

8. Člen: Odškodnine in nadomestila

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

9. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

 • Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:
  • nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
  • smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežnika/strežnikov,
  • naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
  • v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
  • varnost podatkov.
 • Ponudnik zagotavlja gostovanje paketov plus (+) zgolj in samo na določenih strežnikih.
 • Ponudnik ne odgovarjamo za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.
 • Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
 • Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
 • Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:

 • ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
 • neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden),
 • Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada lastnega elektronskega komunikacijskega omrežja ali omrežij pogodbenih operaterjev v primerih, ko je delni ali popolni izpad posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del ali pa je nastal zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere ponudnik ne more vplivati.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada lastnih elektronskih naprav ali naprav pogodbenih operaterjev v primerih, ko je delni ali popolni izpad posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del ali pa je nastal zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere ponudnik ne more vplivati.

10. Člen: Kršitev pogojev poslovanja

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, n.pr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

11. Člen: Omejitev uporabe storitev

Ponudnik lahko zaradi varovanja naročnikovih/uporabnikovih interesov, preprečevanja zlorab in kršitev obveznosti iz razmerja ali v primerih, če naročnik uporablja storitve za namen, ki ni v skladu s temi SP, PP in pogodbo, začasno prepreči dostop do nekaterih ali do vseh storitev, razen klicev na številke za klice v sili, če jih storitev omogoča.

Ponudnik  lahko prepreči oziroma začasno omeji uporabo nekaterih ali vseh storitev v lastnem elektronskem komunikacijskem omrežju in v omrežjih pogodbenih operaterjev.

Ponudnik naročnika pred izvedbo omejitve pisno in/ali na drug ustrezen način opozori. Če naročnik svojega ravnanja ne uskladi z zahtevami in v zahtevanem roku, mu lahko omeji uporabo storitev, in sicer:

 • dokler ne poravna vseh zapadlih obveznosti iz razmerja;
 • dokler uporablja opremo v nasprotju z veljavnimi predpisi ali pogodbo;
 • dokler ne omogoča meritev, odstranjevanja napak in izvajanja drugih del, ki jih izvaja ponudnik ali njegov pooblaščeni izvajalec;
 • dokler s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali moti druge naročnike/uporabnike;
 • dokler ne izpolni pogodbeno dogovorjenih obveznosti;
 • dokler ne sporoči spremembe podatkov, ki vplivajo na razmerje;
 • dokler dopušča in/ali se okorišča z dajanjem priključkov oziroma dostopa do širokopasovnih storitev v uporabo tretjim osebam;
 • če naročnik, ki trži storitve v omrežju in napravah ponudnika, ne upošteva pogodbenih pogojev in veljavne zakonodaje glede objave ter nudenja informacij, servisov in storitev,
 • v drugih primerih, določenih z naročniško pogodbo.

Ponudnik sme začasno in na stroške naročnika takoj omejiti uporabo nekaterih ali vseh storitev, razen klicev na številke za klice v sili, v lastnem omrežju in napravah, in sicer:

 • če naročnik poskuša razbiti zaščitne sisteme ponudnik in s tem priti do podatkov, za katerih posredovanje ni pooblaščen;
 • če ne preneha povzročati tehničnih ali drugih motenj;
 • če s priključitvijo neustrezne opreme ali na kakšen drug način ogroža tehnično-tehnološko enotnost omrežja ali naprav;
 • če ogroža medsebojno povezovanje telekomunikacijskih omrežij, opreme in storitev;
 • zaradi zaščite naročnikovih interesov, preprečevanja zlorab storitev in v drugih izjemnih primerih, in sicer takoj, ko je zaznana možnost zlorabe;
 • če naročnik moti funkcionalnosti;
 • se ne odzove na ukrepe ponudnika (na primer: klic, SMS), obstaja sum zlorabe oziroma nezakonitega delovanja;

11. Člen: Spremembe pogojev

O spreminjanju pogojev, določenih v pogodbi (obseg, kakovosti, cen storitev, itd.) bo ponudnik naročnike/uporabnike obveščal najmanj trideset (30) dni pred uveljavitvijo sprememb, in sicer na načine: z obvestili na svojih spletnih straneh; s pisnimi obvestili (šteje se, da je ponudnik to obveznost izpolnil, če je pisno obvestilo posredoval skupaj z mesečnim računom, poslanim po pošti ali v elektronskem računu, vsaj enkrat v prej navedenem časovnem obdobju); lahko pa tudi na drug način, če pogodba tako izrecno določa.

O vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem imajo pravico v istem roku, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve pogodbenega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma podzakonskimi predpisi, odstop od naročniške pogodbe pa v tem primeru ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Če naročnik ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.

12. Člen Ugovori zoper odločitev ali ravnanje

Naročnik/uporabnik ima pravico do ugovora zoper vsako odločitev/ravnanje ponudnika v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ZEKom-1 in na njegovi podlagi izdani predpisi ter naročniška pogodba.

Naročnik ima pravico vložiti ugovor:

 • zoper račun, ki je izstavljen s strani ponudnika v roku petnajstih (15) dni od datuma prejema računa, oziroma če naročnik zahteva razčlenjeni račun za pretekli mesec, v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema razčlenjenega računa, ali
 • zoper odločitev ali ravnanje ponudnika, povezano z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev v roku petnajstih (15) dni od takrat, ko je izvedel za izpodbijano odločitev oziroma ravnanje;

vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora, pri čemer se šteje, da je ugovor pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji delovni dan.

Ugovor je potrebno vložiti na enega od naslednjih načinov:

 • pisno na naslov ponudnika, s pripisom reklamacija;
 • na elektronski naslov za sprejem reklamacije (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

pri čemer mora naročnik/uporabnik obvezno izpostaviti, da gre za ugovor zoper odločitev/ravnanje/storitev in razločno opisati težave, lokacijo, na kateri je prišlo do težav, ime in priimek, naslov, telefonsko številko, uporabniško ime, šifro naročnika, za katero se podaja ugovor, ter način, na katerega želi prejeti odgovor;

Ponudnik bo na vsak ugovor naročnika odgovoril najkasneje v petnajstih (15) dneh.

V primeru, da naročnik posreduje ugovor na elektronski način, lahko operater ob predhodnem soglasju naročnika pošlje svojo odločitev o ugovoru po elektronski pošti na naslov, s katerega ga je naročnik poslal oziroma na elektronski način, ki ga je naročnik navedel v svojem elektronskem ugovoru oziroma dal ob svoji privolitvi.

Datum zadnje spremembe: 5. junij 2016

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS